صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا

صندوق اسنوا ونچرز به عنوان اولین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) رسمی ایران؛ ذیل هلدینگ مالی اعتماد گروه انتخاب فعالیت خود را آغاز کرده است.پیرو بازدید کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق اسنوا ونچرز به منظور صدور مجوز اولین رسمی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی(CVC) در ایران در هفته گذشته از دفاتر صندوق اسنوا ونچرز و کارخانه فناوری و نوآوری اسنواتک؛ با تایید صندوق نوآوری و شکوفایی، این صندوق به عنوان اولین CVC رسمی مجاز به فعالیت ایران خواهد بود.

صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت باشند؛ مطابق اساسنامه صندوق های CVC پس از اخذ این مجوز امکان انجام فعالیت هایی از قبیل:

  • سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت ها با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه مرتبط با صنعتی که صندوق ذیل آن شکل گرفته است.
  • مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه، راهبری و توانمندسازی مراکز نوآوری و شتابدهنده شرکت های پژوهشی، فناوری و دانش بنیان و شرکت های تخصصی در حوزه خدمات مالی و اعتباری مرتبط با فعالیت صندوق.
  • جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
  • ایجاد، توسعه و بهره برداری از ابزارهای تامین مالی شامل تامین مالی جمعی، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تضمین اوراق مشارکت؛ را دارد.

اسنوا ونچرز نیز با توجه به ظرفیت ها گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب در حوزه های لوازم خانگی، پتروشیمی، لجستیک، کشاورزی و ساختمانی، با مجوز اخذ شده می تواند؛ به نقش آفرینی در ارتباط موثر و فعال بین صنعت و زیست بوم فناوری و نوآوری بپردازد.

لینک خبر سایت انتخاب الکترونیک را مشاهده کنید.

 

 
به بالای صفحه بردن