پرش لینک ها

فرآیند سرمایه گذاری

صندوق اعتماد سازان نوآور انتخاب

فرآیند سرمایه گذاری در اسنوا ونچرز به شرح ذیل می باشد 

ارسال درخواست سرمایه گذاری

ارائه درخواست به Info@Snowaventures.ir

خود اظهاری

مصاحبه غیر حضوری

بررسی شرکت

دعوت از تیم کارآفرین برای برگزاری جلسه حضوری

ارزیابی

ارزیابی موشکافانه

پیشنهادیه سرمایه گذاری

آماده سازی پیشنهادیه مالی و سرمایه گذاری

تصویب نهایی

مصوب نمودن طرح در هیات مدیره

انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری

پایش

هدایت و پایش سرمایه گذاری

ارسال درخواست سرمایه گذاری

ارائه درخواست به Info@Snowaventures.ir

خود اظهاری

مصاحبه غیر حضوری

بررسی شرکت

دعوت از تیم کارآفرین برای برگزاری جلسه حضوری

ارزیابی

ارزیابی موشکافانه

پیشنهادیه سرمایه گذاری

آماده سازی پیشنهادیه مالی و سرمایه گذاری

تصویب نهایی

مصوب نمودن طرح در هیات مدیره

انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری

پایش

هدایت و پایش سرمایه گذاری

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب

هلدینگ مالی اعتماد

هیئت مدیره صندوق

مدیرعامل

مشاوران

مدیران پروژه

مالی و حسابداری

واحد ارزیابی و سرمایه گذاری

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
کشیدن